Onze excuses, deze website ondersteunt de website print functie niet.

De juiste verwachtingen scheppen


We staan aan het begin

We bevinden ons nog maar aan het begin van het Big Data-tijdperk en er zijn twee factoren die bepalend zijn voor de vraag hoe snel de beloften van Big Data zullen worden ingelost. De eerste is de beperkte mogelijkheid om Big Data in te voeren op een schaal die overeenkomt met de geboden perspectieven, doordat de vraag naar vaardige Big Data- DevOps explosief is gestegen. McKinsey becijferde in 2011 dat in de komende vijf jaar alleen de VS al te maken zal krijgen met een tekort van tussen de 140.000 en 190.000 vakmensen. Volgens meer recent onderzoek van Gartner zullen er in 2015 wereldwijd 4,4 miljoen gekwalificeerde mensen nodig zijn voor de ondersteuning van Big Data. Of het potentieel van Big Data benut kan worden, zal in laatste instantie dus afhangen van de vraag of bedrijven en samenlevingen erin slagen professionals voort te brengen die weten hoe enorme hoeveelheden gegevens bewaard en verwerkt moeten worden, gegevensanalyses kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en daaruit de benodigde inzichten te filteren en voorspellende modellen te bouwen. Daarnaast zullen zij ook thuis moeten zijn in IT en bedrijfsmodellen, zodat er al met al veel van hen gevraagd wordt. Met het oog op die behoeften zullen universiteiten en onderwijsinstellingen dus intensieve programma's moeten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op tijd beschikbaar zijn.

Big data towerDe andere bepalende factor voor Big Data is bescherming en beveiliging van de gegevens. Enerzijds is er enorm veel waarde te verkrijgen als we alle in de loop der tijd geproduceerde gegevens beschikbaar stellen en er transparant mee omgaan, maar anderzijds vormen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en misbruik door partijen die meer over anderen kunnen achterhalen dan zij over zichzelf weten nog altijd een serieus risico voor de burger. In 2012 waarschuwden de Europese agentschappen voor gegevensbescherming (EDPA) Google voor zijn voornemen een nieuw geïntegreerd platform te lanceren waarmee de activiteiten van de gebruikers beter zouden kunnen worden gevolgd met Big Data-verwerking. Namens EDPA stelde de Franse toezichthouder voor gegevensbescherming CNIL “sterk te betwijfelen of deze verwerking wel rechtmatig en eerlijk was en of hiermee de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet werd geschonden“. Big Data houdt nog een gevaar in, namelijk dat persoonsgegevens kunnen worden misbruikt door de overheid of gehackt door criminelen, wat een sterke inbreuk op de veiligheid en belangen van de burger zou zijn. De privacy en vrijheid van burgers is met de bestaande ethische conventies, wettelijke voorschriften en marktmechanismen onvoldoende gewaarborgd. Voor invoering en een rechtmatig gebruik van Big Data is het dus zaak de ethische en wettelijke regels te herzien om de bescherming en beveiliging van gegevens bij wet te garanderen. Het is een grote uitdaging voor beleidsmakers om de snelle ontwikkelingen en slimme toepassingen van de technologie bij te houden. Opleiding van beleidsmakers en educatie van de burgers in ethiek, hun rechten en Big Data-risico's zijn onontbeerlijk voor een duurzame, legitieme verspreiding van Big Data in de samenleving en het bedrijfsleven.

39